Genomics Inform Search

CLOSE


Author Index

 • HOME
 • BROWSE ARTICLES
 • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Ryota Yamada 2 Jun-Il Yoo 1
Atsuko Yamaguchi 3 Suhyeon Yoo 1
Yasunori Yamamoto 1 Won Gi Yoo 2
Jin Ok Yang 2 Yeon Joo Yook 1
Jun Mo Yang 1 Dankyu Yoon 1
Kap Seok Yang 2 Duhak Yoon 1
Moon Hee Yang 1 Giseok Yoon 1
San Duk Yang 4 Jee Sang Yoon 1
Sanduk Yang 2 Kiesuk Yoon 1
Seung Hee Yang 1 Kyung Oh Yoon 1
So Young Yang 1 Seok joo Yoon 1
Song Ju Yang 1 Suk Joon Yoon 1
Tae Jin Yang 1 Sukjoon Yoon 3
Yun Sik Yang 1 Sung Soo Yoon 1
Hae Kyung Yang 1 Ung Han Yoon 1
In Seok Yang 1 Yongsook Yoon 1
Moon Hee Yang 1 Byoung-Ha Yoon 2
Seung-Ju Yang 1 Byung-Ha Yoon 1
Tae-Jin Yang 1 Kun-Ho Yoon 1
Hee-sun Yang 1 Kyong-Ah Yoon 3
Jin Ok Yang 1 Seok-Whan Yoon 1
Long Yang 1 Sukjoon Yoon 2
San Deok Yang 1 Sung-Soo Yoon 1
San-Duk Yang 1 Jonghwan Yoon 3
Tianhui Yang 1 Kyung Lim Yoon 2
Weidi Yang 1 Seo Hyun Yoon 1
Xinzhi Yao 1 Seokhyun Yoon 1
Maryam Yavartanoo 1 Sung Min Yoon 1
Saeed Yazdankhah 1 Ji Chang You 1
Jaeyong Yee 2 Sung Yong You 1
Young Il Yeom 1 Chan Hyun Youn 1
Hana Yi 1 Jong Chul Youn 1
Jae-Hyuk Yi 2 Ki Jin Yu 1
Ji Hyun Yi 1 Ungsik Yu 2
Sojeong Yi 1 Yeisoo Yu 1
Seon Hee Yim 6 Dong Su Yu 2
Seon-Hee Yim 2 Donghyeon Yu 2
Han Wook Yoo 2 Gyeong Im Yu 1
Hee Jeong Yoo 1 Wenbao Yu 1
Hyang Sook Yoo 4 Jeong Jin Yu 2
Hye Sook Yoo 1 Kyung-Sang Yu 1
Seong Joon Yoo 1 Namhee Yu 1
Seung Don Yoo 1 Sang Mi Yu 1
Won Gi Yoo 1 Hyeji Yum 1
Yeon Kyeong Yoo 1 Doh Won Yun 1
Seung Hwa Yoo 1 Dong Hwan Yun 1
Wonseok Yoo 2 Ji Young Yun 1
Yun Joo Yoo 1 Ji Eun Yun 1
Hana Yoo 1 Jae Moon Yun 1
Hye Sook Yoo 1 Seok Joong Yun 1
Jae-Young Yoo 1 Sin Weon Yun 2
Jinseon Yoo 1
 • SCImago Journal & Country Rank
 • 1.9
  2021CiteScore
   
  39th percentile
  Powered by  Scopus


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Room No. 806, 193 Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul 04501, Korea
Tel: +82-2-558-9394    Fax: +82-2-558-9434    E-mail: kogo3@kogo.or.kr                

Copyright © 2023 by Korea Genome Organization.

Developed in M2PI

Close layer
prev next