Genomics Inform Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Bilal Fadıl Zakariya 2 Jun Zhou 1
Parisima Ghaffarian Zavarzadeh 2 Kaiyin Zhou 1
Ayesha Zeba 1 Hongtu Zhu 1
Byoung Tak Zhang 4 Fatema Tuz Zohra 1
Feng Zhang 1 A. M. Zubair-Bin-Mahfuj 1
Ling Zhang 1 Nurulisa Zulkifle 1
Songzi Zhang 1 Nur Diyana Zulkifli 1
Weichen Zhou 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Room No. 806, 193 Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul 04501, Korea
Tel: +82-2-558-9394    Fax: +82-2-558-9434    E-mail: kogo3@kogo.or.kr                

Copyright © 2024 by Korea Genome Organization.

Developed in M2PI

Close layer
prev next