Genomics Inform Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Jingbo Xia 3 Hai Dong Xu 1
Guanghua Xiao 1 Shuhua Xu 1
Jinchuan Xing 1 Hu Xuwen 1
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
Room No. 806, 193 Mallijae-ro, Jung-gu, Seoul 04501, Korea
Tel: +82-2-558-9394    Fax: +82-2-558-9434    E-mail: kogo3@kogo.or.kr                

Copyright © 2024 by Korea Genome Organization.

Developed in M2PI

Close layer
prev next