PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Genomics & Informatics10.5808/gi.210552021194e45Characterization of transcription factor genes related to cold tolerance in Brassica napusMayur Mukut Murlidhar Sharma, Rahul Vasudeo Ramekar, Nam-Il Park, Ik-Young Choi, Seon-Kang Choi, Kyong-Cheul Parkhttp://genominfo.org/upload/pdf/gi-21055.pdf, http://genominfo.org/journal/view.php?doi=10.5808/gi.21055, http://genominfo.org/upload/pdf/gi-21055.pdf
The Brassica napus Genome10.1007/978-3-319-43694-4_132018223-232Case Study for Trait-Related Gene Evolution: Disease Resistance Genes in Brassica napusAria Dolatabadian, Hua Yang, Jacqueline Batleyhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-43694-4_13
Molecular Biotechnology10.1007/s12033-012-9515-x2012532198-206Expression and Function of a Modified AP2/ERF Transcription Factor from Brassica napus Enhances Cold Tolerance in Transgenic ArabidopsisAi-Sheng Xiong, Hai-Hua Jiang, Jing Zhuang, Ri-He Peng, Xiao-Fen Jin, Bo Zhu, Feng Wang, Jian Zhang, Quan-Hong Yaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12033-012-9515-x.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s12033-012-9515-x/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12033-012-9515-x
Agronomy10.3390/agronomy110508272021115827Genes with Cold Shock Domain from Eutrema salsugineum (Pall.) for Generating a Cold Stress Tolerance in Winter Rape (Brassica napus L.) PlantsPavel Khvatkov, Vasiliy Taranov, Alexander Pushin, Galina Maletich, Vladislav Fedorov, Inna Chaban, Alexsey Babakov, Sergey Dolgov, Mariya Chernobrovkinahttps://www.mdpi.com/2073-4395/11/5/827/pdf
Genes10.3390/genes81002882017810288Genome-Wide Identification and Structural Analysis of bZIP Transcription Factor Genes in Brassica napusYan Zhou, Daixiang Xu, Ledong Jia, Xiaohu Huang, Guoqiang Ma, Shuxian Wang, Meichen Zhu, Aoxiang Zhang, Mingwei Guan, Kun Lu, Xinfu Xu, Rui Wang, Jiana Li, Cunmin Quhttp://www.mdpi.com/2073-4425/8/10/288/pdf
10.21203/rs.3.rs-1778607/v12022Discovery of common loci and candidate genes for controlling salt-alkali tolerance and yield-related traits in Brassica napus L.Yan Zhang, Qi Zhang, Han Wang, Shunxian Tao, Hanming Cao, Yiji Shi, Aldiyar Bakirov, Aixia Xu, Zhen Huanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-1778607/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1778607/v1.html
Planta10.1007/s00425-013-1964-320132391107-126Identification and characterization of NF-Y transcription factor families in Canola (Brassica napus L.)Mingxiang Liang, Xiangzhen Yin, Zhongyuan Lin, Qingsong Zheng, Guohong Liu, Gengmao Zhaohttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00425-013-1964-3.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00425-013-1964-3/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00425-013-1964-3
Cold Pressed Oils10.1016/b978-0-12-818188-1.00007-4202065-80Cold pressed rapeseed (Brassica napus) oilSook Chin Chewhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128181881000074?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B9780128181881000074?httpAccept=text/plain
10.21203/rs.3.rs-17109/v12020Genome-wide identification and characterization of SnRK family genes in Brassica napusWeizhuo Zhu, Dezhi Wu, Lixi Jiang, Lingzhen Yehttps://www.researchsquare.com/article/rs-17109/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-17109/v1.html
10.21203/rs.3.rs-17109/v22020Genome-wide identification and characterization of SnRK family genes in Brassica napusWeizhuo Zhu, Dezhi Wu, Lixi Jiang, Lingzhen Yehttps://www.researchsquare.com/article/rs-17109/v2, https://www.researchsquare.com/article/rs-17109/v2.html