Comparison of survival prediction models for pancreatic cancer: Cox model versus machine learning models
Hyunsuk Kim, Taesung Park, Jinyoung Jang, Seungyeoun Lee
Genomics Inform. 2022;20(2):e23  Published online 2022 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5808/gi.22036
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long-term exposure to particulate matter was associated with increased dementia risk using both traditional approaches and novel machine learning methods
Yuan-Horng Yan, Ting-Bin Chen, Chun-Pai Yang, I-Ju Tsai, Hwa-Lung Yu, Yuh-Shen Wu, Winn-Jung Huang, Shih-Ting Tseng, Tzu-Yu Peng, Elizabeth P. Chou
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Development and validation of a machine learning model for survival risk stratification after esophageal cancer surgery
Jinye Xu, Jianghui Zhou, Junxi Hu, Qinglin Ren, Xiaolin Wang, Yusheng Shu
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef