Development of reverse transcription loop-mediated isothermal amplification assays for point-of-care testing of avian influenza virus subtype H5 and H9
Songzi Zhang, Juyoun Shin, Sun Shin, Yeun-Jun Chung
Genomics Inform. 2020;18(4):e40  Published online 2020 Dec 14     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2020.18.4.e40
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A real-time colourimetric reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) assay for the rapid detection of highly pathogenic H5 clade 2.3.4.4b avian influenza viruses
Fabien Filaire, Aurélie Sécula, Laetitia Lebre, Guillaume Croville, Jean-Luc Guerin
Avian Pathology.2024; 53(2): 93.     CrossRef
Simultaneous Differential Detection of H5, H7, H9 and Nine NA Subtypes of Avian Influenza Viruses via a GeXP Assay
Sisi Luo, Zhixun Xie, Meng Li, Dan Li, Minxiu Zhang, Zhihua Ruan, Liji Xie, Sheng Wang, Qing Fan, Yanfang Zhang, Jiaoling Huang, Tingting Zeng
Microorganisms.2024; 12(1): 143.     CrossRef
Optimization of Loop-Mediated Isothermal Amplification Reaction for Detecting Streptococcus pneumoniae Serotypes in Clinical Nasopharynx Swab Samples
Tjandrawati Mozef, Dodi Safari, Muhamad Eka Prastya, Vera Permatasari, Chandra Risdian, D. Dwi Anggoro, A.C. Kumoro, D. Dahnum, W.K. Restu, K.C. Sembiring, Indriyati, S.T.C.L. Ndruru, A.M.H. Putri
E3S Web of Conferences.2024; 503: 07010.     CrossRef
Establishment of two assays based on reverse transcription recombinase-aided amplification technology for rapid detection of H5 subtype avian influenza virus
Yang Li, Jiajing Shang, Yixin Wang, Juan Luo, Wenming Jiang, Xin Yin, Fuyou Zhang, Chunran Deng, Xiaohui Yu, HuaLei Liu, Artem S. Rogovskyy, Qingping Wu
Microbiology Spectrum.2023;[Epub]     CrossRef
Advances in Detection Techniques for the H5N1 Avian Influenza Virus
Xianshu Fu, Qian Wang, Biao Ma, Biao Zhang, Kai Sun, Xiaoping Yu, Zihong Ye, Mingzhou Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(24): 17157.     CrossRef
Rapid and specific detection of Trichophyton rubrum and Trichophyton mentagrophytes using a loop-mediated isothermal amplification assay
Mi-Ran Seo, Hyo Seok Kim, Young Bok Lee, Sun Shin, Yeun-Jun Chung
MethodsX.2022; 9: 101891.     CrossRef
Development of reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification assays for point-of-care testing of human influenza virus subtypes H1N1 and H3N2
Ji-Soo Kang, Mi-Ran Seo, Yeun-Jun Chung
Genomics & Informatics.2022; 20(4): e46.     CrossRef
Rapid and sensitive detection of Salmonella species targeting the hilA gene using a loop-mediated isothermal amplification assay
Jiyon Chu, Juyoun Shin, Shinseok Kang, Sun Shin, Yeun-Jun Chung
Genomics & Informatics.2021; 19(3): e30.     CrossRef