Organizing an in-class hackathon to correct PDF-to-text conversion errors of Genomics & Informatics 1.0
Sunho Kim, Royoung Kim, Hee-Jo Nam, Ryeo-Gyeong Kim, Enjin Ko, Han-Su Kim, Jihye Shin, Daeun Cho, Yurhee Jin, Soyeon Bae, Ye Won Jo, San Ah Jeong, Yena Kim, Seoyeon Ahn, Bomi Jang, Jiheyon Seong, Yujin Lee, Si Eun Seo, Yujin Kim, Ha-Jeong Kim, Hyeji Kim, Hye-Lynn Sung, Hyoyoung Lho, Jaywon Koo, Jion Chu, Juwon Lim, Youngju Kim, Kyungyeon Lee, Yuri Lim, Meongeun Kim, Seonjeong Hwang, Shinhye Han, Sohyeun Bae, Sua Kim, Suhyeon Yoo, Yeonjeong Seo, Yerim Shin, Yonsoo Kim, You-Jung Ko, Jihee Baek, Hyejin Hyun, Hyemin Choi, Ji-Hye Oh, Da-Young Kim, Hyun-Seok Park
Genomics Inform. 2020;18(3):e33  Published online 2020 Sep 17     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2020.18.3.e33
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research progress of nanoparticles enhanced carbon dioxide foam stability and assisted carbon dioxide storage: A review
Yuanxiu Sun, Zhengyang Jia, Bo Yu, Wei Zhang, Liping Zhang, Ping Chen, Lu Xu
Chemical Engineering Journal.2024; : 153177.     CrossRef
Hot topic detection in central bankers’ speeches
Jihye Park, Hye Jin Lee, Sungzoon Cho
Expert Systems with Applications.2023; 230: 120563.     CrossRef