AI, big data, and robots for the evolution of biotechnology
Haseong Kim
Genomics Inform. 2019;17(4):e44  Published online 2019 Nov 13     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2019.17.4.e44
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intelligent fault diagnosis methods toward gas turbine: A review
Xiaofeng LIU, Yingjie CHEN, Liuqi XIONG, Jianhua WANG, Chenshuang LUO, Liming ZHANG, Kehuan WANG
Chinese Journal of Aeronautics.2024; 37(4): 93.     CrossRef
CDBProm: the Comprehensive Directory of Bacterial Promoters
Gustavo Sganzerla Martinez, Ernesto Perez-Rueda, Anuj Kumar, Mansi Dutt, Cinthia Rodríguez Maya, Leonardo Ledesma-Dominguez, Pedro Lenz Casa, Aditya Kumar, Scheila de Avila e Silva, David J Kelvin
NAR Genomics and Bioinformatics.2024;[Epub]     CrossRef
Big data and machine learning driven bioprocessing – Recent trends and critical analysis
Chao-Tung Yang, Endah Kristiani, Yoong Kit Leong, Jo-Shu Chang
Bioresource Technology.2023; 372: 128625.     CrossRef
The current status of breakthrough devices designation in the United States and innovative medical devices designation in Korea for digital health software
Jae Hyun Woo, Eun Cheol Kim, Sung Min Kim
Expert Review of Medical Devices.2022; 19(3): 213.     CrossRef
The Social Robot in Rehabilitation and Assistance: What Is the Future?
Daniele Giansanti
Healthcare.2021; 9(3): 244.     CrossRef
A Survey of Artificial Intelligence Techniques Applied in Energy Storage Materials R&D
Ziyi Luo, Xinyi Yang, Yingxue Wang, Weidi Liu, Siliang Liu, Yuankun Zhu, Zihan Huang, Hong Zhang, Shuming Dou, Jie Xu, Jiachen Tian, Kui Xu, Xiaowang Zhang, Wenbin Hu, Yida Deng
Frontiers in Energy Research.2020;[Epub]     CrossRef
Processing, Characteristics and Composition of Umqombothi (a South African Traditional Beer)
Edwin Hlangwani, Janet Adeyinka Adebiyi, Wesley Doorsamy, Oluwafemi Ayodeji Adebo
Processes.2020; 8(11): 1451.     CrossRef