Association of mitochondrial haplogroup F with physical performance in Korean population
In Wook Hwang, Kicheol Kim, Eun Ji Choi, Han Jun Jin
Genomics Inform. 2019;17(1):e11  Published online 2019 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2019.17.1.e11
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Apis mellifera Mitochondrial DNA (mtDNA), A Rewiew Paper
Jaber Amin, Ulviye Kumova, A.M. Bozdoğan, M. Çelik Güney, S. Şahin, B. Dalkiliç
BIO Web of Conferences.2024; 85: 01010.     CrossRef
Is there a mitochondrial DNA haplogroup connection between osteoarthritis and elite athletes? A narrative review
Johanne Martel-Pelletier, Jean-Pierre Pelletier
RMD Open.2022; 8(2): e002602.     CrossRef
Association of mitochondrial DNA haplogroups J and K with low response in exercise training among Finnish military conscripts
Jukka Kiiskilä, Jari Jokelainen, Laura Kytövuori, Ilona Mikkola, Pirjo Härkönen, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, Kari Majamaa
BMC Genomics.2021;[Epub]     CrossRef
Delineation of Mitochondrial DNA Variants From Exome Sequencing Data and Association of Haplogroups With Obesity in Kuwait
Mohammed Dashti, Hussain Alsaleh, Muthukrishnan Eaaswarkhanth, Sumi Elsa John, Rasheeba Nizam, Motasem Melhem, Prashantha Hebbar, Prem Sharma, Fahd Al-Mulla, Thangavel Alphonse Thanaraj
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Common mtDNA variations at C5178a and A249d/T6392C/G10310A decrease the risk of severe COVID-19 in a Han Chinese population from Central China
Yi Wu, Xian-Hui Wang, Xi-Hua Li, Li-Yuan Song, Shi-Long Yu, Zhi-Cheng Fang, Yu-Quan Liu, Le-Yong Yuan, Chun-Yan Peng, Shen-Yi Zhang, Wang Cheng, Hong-Chao Ma, Li-Feng Wang, Jun-Ming Tang, Yun-Fu Wang, Fu-Yun Ji
Military Medical Research.2021;[Epub]     CrossRef
Germline and somatic mtDNA mutation spectrum of rheumatoid arthritis patients in the Taizhou area, China
Juping Du, Sufei Yu, Donglian Wang, Shuaishuai Chen, Suyun Chen, Yufen Zheng, Na Wang, Shiyong Chen, Jun Li, Bo Shen
Rheumatology.2020; 59(10): 2982.     CrossRef