Alternative Splicing and Its Impact as a Cancer Diagnostic Marker
Yun-Ji Kim, Heui-Soo Kim
Genomics Inform. 2012;10(2):74-80.   Published online 2012 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2012.10.2.74
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Splicing factor arginine/serine‐rich 8 promotes multiple myeloma malignancy and bone lesion through alternative splicing of CACYBP and exosome‐based cellular communication
Yuanjiao Zhang, Xichao Yu, Rongze Sun, Jie Min, Xiaozhu Tang, Zigen Lin, Siyuan Xie, Xinying Li, Shengfeng Lu, Zhidan Tian, Chunyan Gu, Lesheng Teng, Ye Yang
Clinical and Translational Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Identification of alternative splicing-derived cancer neoantigens for mRNA vaccine development
Rui Cheng, Zhaochun Xu, Meng Luo, Pingping Wang, Huimin Cao, Xiyun Jin, Wenyang Zhou, Lixing Xiao, Qinghua Jiang
Briefings in Bioinformatics.2022;[Epub]     CrossRef
A Disintegrin and Metalloproteinase (ADAM) Family—Novel Biomarkers of Selected Gastrointestinal (GI) Malignancies?
Marta Łukaszewicz-Zając, Sara Pączek, Barbara Mroczko
Cancers.2022; 14(9): 2307.     CrossRef
Alternative splicing and cancer: a systematic review
Yuanjiao Zhang, Jinjun Qian, Chunyan Gu, Ye Yang
Signal Transduction and Targeted Therapy.2021;[Epub]     CrossRef
Identification of a novel splice variant of the human musashi‑1 gene
Lin Ma, Yating Shan, Heliang Ma, Ihab Elshoura, Muhammad Nafees, Kaiyong Yang, Wu Yin
Oncology Letters.2018;[Epub]     CrossRef
Novel interacting proteins identified by tandem affinity purification coupled to nano LC–MS/MS interact with ribosomal S6 protein kinase 4 (RSK4) and its variant protein (RSK4m)
Riqiang Liu, Tianhua Liu, Wei Wei, Kun Guo, Ning Yang, Siqi Tian, Jia Zhu, Yinkun Liu, Wenting Zhou, Huawei Yang
International Journal of Biological Macromolecules.2017; 96: 421.     CrossRef
Expression of evolutionarily novel genes in tumors
A. P. Kozlov
Infectious Agents and Cancer.2016;[Epub]     CrossRef
Aberrant RNA splicing in cancer; expression changes and driver mutations of splicing factor genes
A Sveen, S Kilpinen, A Ruusulehto, R A Lothe, R I Skotheim
Oncogene.2016; 35(19): 2413.     CrossRef
Identification of Alternative Splicing and Fusion Transcripts in Non-Small Cell Lung Cancer by RNA Sequencing
Yoonki Hong, Woo Jin Kim, Chi Young Bang, Jae Cheol Lee, Yeon-Mok Oh
Tuberculosis and Respiratory Diseases.2016; 79(2): 85.     CrossRef
Pro-apoptotic effects of splice-switching oligonucleotides targeting Bcl-x pre-mRNA in human glioma cell lines
ZHAOHUI LI, QINGWEI LI, LIANG HAN, NAN TIAN, QIANLEI LIANG, YANZHE LI, XINGLI ZHAO, CHAO DU, YU TIAN
Oncology Reports.2016; 35(2): 1013.     CrossRef
Mechanism of alternative splicing and its regulation
YAN WANG, JING LIU, BO HUANG, YAN-MEI XU, JING LI, LIN-FENG HUANG, JIN LIN, JING ZHANG, QING-HUA MIN, WEI-MING YANG, XIAO-ZHONG WANG
Biomedical Reports.2015; 3(2): 152.     CrossRef
Aberrant alternative splicing pattern of ADAR2 downregulates adenosine-to-inosine editing in glioma
ZHAOHUI LI, YU TIAN, NAN TIAN, XINGLI ZHAO, CHAO DU, LIANG HAN, HAISHAN ZHANG
Oncology Reports.2015; 33(6): 2845.     CrossRef
Urinary Bladder Cancer Susceptibility Markers. What Do We Know about Functional Mechanisms?
Aleksandra Dudek, Anne Grotenhuis, Sita Vermeulen, Lambertus Kiemeney, Gerald Verhaegh
International Journal of Molecular Sciences.2013; 14(6): 12346.     CrossRef