Web-Based Database and Viewer of East Asian Copy Number Variations
Ji-Hong Kim, Hae-Jin Hu, Yeun-Jun Chung
Genomics Inform. 2012;10(1):65-67.   Published online 2012 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2012.10.1.65
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CNVbase: Batch identification of novel and rare copy number variations based on multi-ethnic population data
Cheng Zhang, Jianqi Lu, Haiyi Lou, Renqian Du, Shuhua Xu, Yiping Shen, Feng Zhang, Li Jin
Journal of Genetics and Genomics.2017; 44(7): 367.     CrossRef