Analysis of Gene Expression in Human Dermal Fibroblasts Treated with Senescence-Modulating COX Inhibitors
Jeong A. Han, Jong-Il Kim
Genomics Inform. 2017;15(2):56-64.   Published online 2017 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2017.15.2.56
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Propofol attenuates monocyte-endothelial adhesion via modulating connexin43 expression in monocytes
Haocong Ji, Rongzong Qiu, Xiaofeng Gao, Rui Zhang, Xianlong Li, Ziqing Hei, Dongdong Yuan
Life Sciences.2019; 232: 116624.     CrossRef