A Variant in RUNX3 Is Associated with the Risk of Ankylosing Spondylitis in Koreans
Sung-Min Cho, Seung-Hyun Jung, Yeun-Jun Chung
Genomics Inform. 2017;15(2):65-68.   Published online 2017 Jun 15     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2017.15.2.65
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Protective effect of anthrax toxin receptor 2 polymorphism rs4333130 against the risk of ankylosing spondylitis
Haitao Xu, Yiming Qu
Medicine.2020; 99(28): e19942.     CrossRef
Replication study and meta-analysis indicate a suggestive association of RUNX3 locus with primary biliary cholangitis
Rohil Jawed, Mingming Zhang, Chan Wang, Shu-Han Yang, Peng Jiang, Qiuyuan Wu, Li Li, Weichang Chen, M. Eric Gershwin, Ye Tian, Michael F. Seldin, Xiong Ma, Xiangdong Liu, Zhe-Xiong Lian, Xingjuan Shi
Immunogenetics.2020; 72(9-10): 467.     CrossRef
Ankylosing spondylitis: etiology, pathogenesis, and treatments
Wei Zhu, Xuxia He, Kaiyuan Cheng, Linjie Zhang, Di Chen, Xiao Wang, Guixing Qiu, Xu Cao, Xisheng Weng
Bone Research.2019;[Epub]     CrossRef
The Pathogenesis of Ankylosing Spondylitis: an Update
Susanne Juhl Pedersen, Walter P. Maksymowych
Current Rheumatology Reports.2019;[Epub]     CrossRef
ERAP1/ERAP2 and RUNX3 polymorphisms are not associated with ankylosing spondylitis susceptibility in Chinese Han
W Su, L Du, S Liu, J Deng, Q Cao, G Yuan, A Kijlstra, P Yang
Clinical and Experimental Immunology.2018; 193(1): 95.     CrossRef
The Early Phases of Ankylosing Spondylitis: Emerging Insights From Clinical and Basic Science
Abdulla Watad, Charlie Bridgewood, Tobias Russell, Helena Marzo-Ortega, Richard Cuthbert, Dennis McGonagle
Frontiers in Immunology.2018;[Epub]     CrossRef