TRAPR: R Package for Statistical Analysis and Visualization of RNA-Seq Data
Jae Hyun Lim, Soo Youn Lee, Ju Han Kim
Genomics Inform. 2017;15(1):51-53.   Published online 2017 Mar 29     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2017.15.1.51
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Revisiting hematopoiesis: applications of the bulk and single-cell transcriptomics dissecting transcriptional heterogeneity in hematopoietic stem cells
Isha Monga, Karambir Kaur, Sandeep Kumar Dhanda
Briefings in Functional Genomics.2022; 21(3): 159.     CrossRef
Majorbio Cloud: A one‐stop, comprehensive bioinformatic platform for multiomics analyses
Yi Ren, Guo Yu, Caiping Shi, Linmeng Liu, Quan Guo, Chang Han, Dan Zhang, Lei Zhang, Binxu Liu, Hao Gao, Jing Zeng, Yong Zhou, Yuhan Qiu, Jian Wei, Yanchun Luo, Fengjuan Zhu, Xiaojie Li, Qin Wu, Bing Li, Wenyao Fu, Yanli Tong, Jie Meng, Yahong Fang, Jie D
iMeta.2022;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus plantarum-derived extracellular vesicles protect against ischemic brain injury via the microRNA-101a-3p/c-Fos/TGF-β axis
Zhang Yang, Zidan Gao, Zhennai Yang, Yifan Zhang, Hongqun Chen, Xuexia Yang, Xuming Fang, Yingwu Zhu, Jiayan Zhang, Fu Ouyang, Jun Li, Gang Cai, Yuan Li, Xiang Lin, Ruihan Ni, Chong Xia, Ruihua Wang, Xiaofang Shi, Lan Chu
Pharmacological Research.2022; 182: 106332.     CrossRef
Microglia exosomal miRNA-137 attenuates ischemic brain injury through targeting Notch1
Dianquan Zhang, Guoliang Cai, Kai Liu, Zhe Zhuang, Kunping Jia, Siying Pei, Xiuzhen Wang, Hong Wang, Shengnan Xu, Cheng Cui, Manchao Sun, Sihui Guo, Wenli Song, Guofeng Cai
Aging.2021; 13(3): 4079.     CrossRef
ideal: an R/Bioconductor package for interactive differential expression analysis
Federico Marini, Jan Linke, Harald Binder
BMC Bioinformatics.2020;[Epub]     CrossRef
DEvis: an R package for aggregation and visualization of differential expression data
Adam Price, Adrian Caciula, Cheng Guo, Bohyun Lee, Juliet Morrison, Angela Rasmussen, W. Ian Lipkin, Komal Jain
BMC Bioinformatics.2019;[Epub]     CrossRef
Sustained release timolol maleate loaded ocusert based on biopolymer composite
Revathy V. Nair, Shefrin S, Akhil Suresh, Anoop K.R., Sreeja C. Nair
International Journal of Biological Macromolecules.2018; 110: 308.     CrossRef
Differential Expression Analysis of RNA-seq Reads: Overview, Taxonomy and Tools
Hussain Ahmed Chowdhury, Dhruba Kumar Bhattacharyya, Jugal K. Kalita
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.2018; : 1.     CrossRef