Mutational Analysis of Extranodal NK/T-Cell Lymphoma Using Targeted Sequencing with a Comprehensive Cancer Panel
Seungkyu Choi, Jai Hyang Go, Eun Kyung Kim, Hojung Lee, Won Mi Lee, Chun-Sung Cho, Kyudong Han
Genomics Inform. 2016;14(3):78-84.   Published online 2016 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2016.14.3.78
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of mutation profiles in extranodal NK/T-cell lymphoma: clinical and prognostic correlations
Yu-Cheng Chang, Hui-Jen Tsai, To-Yu Huang, Nai-Wen Su, Ying-Wen Su, Yi-Fang Chang, Caleb Gon-Shen Chen, Johnson Lin, Ming-Chih Chang, Shu-Jen Chen, Hua-Chien Chen, Ken-Hong Lim, Kung-Chao Chang, Sung-Hsin Kuo
Annals of Hematology.2024;[Epub]     CrossRef
In-depth circulating tumor DNA sequencing for prognostication and monitoring in natural killer/T-cell lymphomas
Jin Ju Kim, Hyun-Young Kim, Zisun Choi, So yoon Hwang, Hansol Jeong, Jong Rak Choi, Sang Eun Yoon, Won Seog Kim, Sun-Hee Kim, Hee-Jin Kim, Sang-Yong Shin, Seung-Tae Lee, Seok Jin Kim
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
SWI/SNF complexes in hematological malignancies: biological implications and therapeutic opportunities
Alvaro Andrades, Paola Peinado, Juan Carlos Alvarez-Perez, Juan Sanjuan-Hidalgo, Daniel J. García, Alberto M. Arenas, Ana M. Matia-González, Pedro P. Medina
Molecular Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Epigenetic targets in B- and T-cell lymphomas: latest developments
Marcelo Lima Ribeiro, Salvador Sánchez Vinces, Laura Mondragon, Gael Roué
Therapeutic Advances in Hematology.2023; 14: 204062072311734.     CrossRef
Extranodal NK-/T-cell lymphoma, nasal type: what advances have been made in the last decade?
Renata de Oliveira Costa, Juliana Pereira, Luís Alberto de Pádua Covas Lage, Otávio César Guimarães Baiocchi
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
miR-142: A Master Regulator in Hematological Malignancies and Therapeutic Opportunities
Wilson Huang, Doru Paul, George A. Calin, Recep Bayraktar
Cells.2023; 13(1): 84.     CrossRef
The Pathologic and Genetic Characteristics of Extranodal NK/T-Cell Lymphoma
Hyunsung Kim, Young Hyeh Ko
Life.2022; 12(1): 73.     CrossRef
Update on Molecular Diagnosis in Extranodal NK/T-Cell Lymphoma and Its Role in the Era of Personalized Medicine
Ka-Hei (Murphy) Sun, Yin-Ting (Heylie) Wong, Ka-Man (Carmen) Cheung, Carmen (Michelle) Yuen, Yun-Tat (Ted) Chan, Wing-Yan (Jennifer) Lai, Chun (David) Chao, Wing-Sum (Katie) Fan, Yuen-Kiu (Karen) Chow, Man-Fai Law, Ho-Chi (Tommy) Tam
Diagnostics.2022; 12(2): 409.     CrossRef
Identification and Targeting of the Developmental Blockade in Extranodal Natural Killer/T-cell Lymphoma
Bethany L. Mundy-Bosse, Christoph Weigel, Yue-Zhong Wu, Salma Abdelbaky, Youssef Youssef, Susana Beceiro Casas, Nicholas Polley, Gabrielle Ernst, Karen A. Young, Kathleen K. McConnell, Ansel P. Nalin, Kevin G. Wu, Megan Broughton, Matthew R. Lordo, Ekater
Blood Cancer Discovery.2022; 3(2): 154.     CrossRef
Biology and Molecular Pathogenesis of Mature T-Cell Lymphomas
José R. Cortés, Teresa Palomero
Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine.2021; 11(5): a035402.     CrossRef
Liquid biopsy in extranodal NK/T-cell lymphoma: a prospective analysis of cell-free DNA genotyping and monitoring
Fei Qi, Zheng Cao, Bo Chen, Yue Chai, Jing Lin, Junyi Ye, Yuce Wei, Hao Liu, Han Han-Zhang, Xinru Mao, Xiaoli Feng, Mei Dong
Blood Advances.2021; 5(11): 2505.     CrossRef
Current Progress in Investigating Mature T- and NK-Cell Lymphoma Gene Aberrations by Next-Generation Sequencing (NGS)
Lifen Zhu, Shufang Xie, Chen Yang, Nanni Hua, Yi Wu, Lei Wang, Wanmao Ni, Xiangmin Tong, Min Fei, Shibing Wang
Cancer Management and Research.2021; Volume 13: 5275.     CrossRef
Epigenetic aberrations in natural killer/T-cell lymphoma: diagnostic, prognostic and therapeutic implications
Can Küçük, Junli Wang, Ying Xiang, Hua You
Therapeutic Advances in Medical Oncology.2020; 12: 175883591990085.     CrossRef
Molecular insights into pathogenesis and targeted therapy of peripheral T cell lymphoma
Caiqin Xie, Xian Li, Hui Zeng, Wenbin Qian
Experimental Hematology & Oncology.2020;[Epub]     CrossRef
Somatic mutations in KMT2D and TET2 associated with worse prognosis in Epstein-Barr virus-associated T or natural killer-cell lymphoproliferative disorders
Li-Min Gao, Sha Zhao, Wen-Yan Zhang, Mi Wang, Hui-Fang Li, Anle Lizaso, Wei-Ping Liu
Cancer Biology & Therapy.2019; 20(10): 1319.     CrossRef
Advances in multiple omics of natural-killer/T cell lymphoma
Jie Xiong, Wei-Li Zhao
Journal of Hematology & Oncology.2018;[Epub]     CrossRef
EBV-negative aggressive NK-cell leukemia/lymphoma: a clinical and pathological study from a single institution
Juehua Gao, Amir Behdad, Peng Ji, Kristy L Wolniak, Olga Frankfurt, Yi-Hua Chen
Modern Pathology.2017; 30(8): 1100.     CrossRef