Association of HLA Genotype and Fulminant Type 1 Diabetes in Koreans
Soo Heon Kwak, Yoon Ji Kim, Jeesoo Chae, Cue Hyunkyu Lee, Buhm Han, Jong-Il Kim, Hye Seung Jung, Young Min Cho, Kyong Soo Park
Genomics Inform. 2015;13(4):126-131.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2015.13.4.126
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Fulminant type 1 diabetes: Focusing on triggering factors
Junlin Qiu, Wenfeng Yin, Rui Wang, Shuoming Luo, Zhiguang Zhou
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Fulminant Type 1 Diabetes—East and West
Akihisa Imagawa, Toshiaki Hanafusa
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2023; 108(12): e1473.     CrossRef
Association of HLA-DRB1 and -DQB1 Alleles with Susceptibility to IgA Nephropathy in Korean Patients
Ji Won In, Kiwook Jung, Sue Shin, Kyoung Un Park, Hajeong Lee, Eun Young Song
Annals of Laboratory Medicine.2022; 42(1): 54.     CrossRef
Prevalence and clinical characteristics of fulminant type 1 diabetes mellitus in Korean adults: A multi‐institutional joint research
Sun Ok Song, Jae‐Seung Yun, Seung‐Hyun Ko, Yu‐Bae Ahn, Bo‐Yeon Kim, Chul‐Hee Kim, Ja Young Jeon, Dae Jung Kim, Da Hae Seo, So Hun Kim, Jung Hyun Noh, Da Young Lee, Kyung‐Soo Kim, Soo‐Kyung Kim
Journal of Diabetes Investigation.2022; 13(1): 47.     CrossRef
Immune checkpoint inhibitor-related endocrinopathies
Difei Lu, Ying Gao
Journal of Translational Internal Medicine.2022; 10(1): 9.     CrossRef
A Case of Fulminant Type 1 Diabetes Mellitus after Recovery from COVID-19 Infection
Dong Woo Suh, Cha Gon Lee, Hong Kyu Lee, Jin Taek Kim
The Journal of Korean Diabetes.2022; 23(4): 278.     CrossRef
Fulminant type 1 diabetes: A comprehensive review of an autoimmune condition
Shuoming Luo, Xiaoxi Ma, Xia Li, Zhiguo Xie, Zhiguang Zhou
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.2020;[Epub]     CrossRef
A Case of Fulminant Type 1 Diabetes with Gastric and Urinary Retention
Chuan Xing, Wenqian Zhao, Yanjun Wang
Diabetes Therapy.2019; 10(1): 291.     CrossRef
Amino acid signatures of HLA Class-I and II molecules are strongly associated with SLE susceptibility and autoantibody production in Eastern Asians
Julio E. Molineros, Loren L. Looger, Kwangwoo Kim, Yukinori Okada, Chikashi Terao, Celi Sun, Xu-jie Zhou, Prithvi Raj, Yuta Kochi, Akari Suzuki, Shuji Akizuki, Shuichiro Nakabo, So-Young Bang, Hye-Soon Lee, Young Mo Kang, Chang-Hee Suh, Won Tae Chung, Yon
PLOS Genetics.2019; 15(4): e1008092.     CrossRef
Recent findings on fulminant type 1 diabetes
Lan Liu, Ling Zeng, Dan Sang, Zeyuan Lu, Jie Shen
Diabetes/Metabolism Research and Reviews.2018;[Epub]     CrossRef
Diabetic Ketoacidosis Following Colonoscopy in Fulminant Type 1 Diabetes: A Case Report
Dug-Hyun Choi, Bo-Yeon Kim, Chan-Hee Jung, Chul-Hee Kim, Sung-Koo Kang, Ji-Oh Mok
The Korean Journal of Medicine.2018; 93(2): 216.     CrossRef
A Case of Fulminant Type 1 Diabetes in a Patient with Type 2 Diabetes Mellitus
Ji Min Kim, Ji Hye Han, Kyong Hye Joung, Ju Hee Lee, Hyun Jin Kim, Bon Jeong Ku
Journal of Obesity & Metabolic Syndrome.2017; 26(2): 147.     CrossRef
Fulminant Type 1 Diabetes in Children: A Multicenter Study in China
Yi Gu, Yi Wang, Pin Li, Haiyan Wei, Linqi Chen, Qianqi Liu, Yu Liu, Qiaozhi Yang, Xinran Cheng, Lanjie He, Liya Wei, Zhiying Zhu, Yongxing Chen, Fengyun Wang, Xing Shi, Yuxian Cheng, Yan Wei, Jianing Yu, Chunxiu Gong
Journal of Diabetes Research.2017; 2017: 1.     CrossRef