Introns: The Functional Benefits of Introns in Genomes
Bong-Seok Jo, Sun Shim Choi
Genomics Inform. 2015;13(4):112-118.   Published online 2015 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.5808/GI.2015.13.4.112
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Klf5 Mediates Odontoblastic Differentiation through Regulating Dentin-Specific Extracellular Matrix Gene Expression during Mouse Tooth Development
Zhuo Chen, Qi Zhang, Han Wang, Wentong Li, Feng Wang, Chunyan Wan, Shuli Deng, Hui Chen, Yixin Yin, Xiaoyan Li, Zhijian Xie, Shuo Chen
Scientific Reports.2017; 7: 46746.     CrossRef
Interactions of TRAF6 and NLRX1 gene polymorphisms with environmental factors on the susceptibility of type 2 diabetes mellitus vascular complications in a southern Han Chinese population
Chengli Zeng, Zixing Zhou, Yajing Han, Zihao Wen, Congcong Guo, Shiqi Huang, Di Xiao, Xiaohong Ye, Meiling Ou, Chuican Huang, Xingguang Ye, Guang Yang, Chunxia Jing, Lihong Nie
Journal of Diabetes and its Complications.2017;[Epub]     CrossRef
Genetic correlates of the development of theta event related oscillations in adolescents and young adults
David B. Chorlian, Madhavi Rangaswamy, Niklas Manz, Jacquelyn L. Meyers, Sun J. Kang, Chella Kamarajan, Ashwini K. Pandey, Jen-Chyong Wang, Leah Wetherill, Howard Edenberg, Bernice Porjesz
International Journal of Psychophysiology.2017; 115: 24.     CrossRef
Molecular characterization and expression analysis of four fish-specific CC chemokine receptors CCR4La, CCR4Lc1, CCR4Lc2 and CCR11 in rainbow trout ( Oncorhynchus mykiss )
Zhitao Qi, Jason W. Holland, Yousheng Jiang, Christopher J. Secombes, Pin Nie, Tiehui Wang
Fish & Shellfish Immunology.2017; 68: 411.     CrossRef
Functional characterizations and expression profiles of ADAR2 gene, responsible for RNA editing, in response to GCRV challenge in grass carp ( Ctenopharyngodon idella )
Juanjuan Su, Baoquan Han, Youliang Rao, Xiaoli Feng, Jianguo Su
Fish & Shellfish Immunology.2016; 56: 534.     CrossRef